Członkowie Stowarzyszenia


W skład Stowarzyszenia wchodzą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd na podstawie uchwały. Członkowie zwyczajni wnoszą składki na rzecz Stowarzyszenia.
  • deklaracja członka zwyczajnego - pobierz
  • Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
  • deklaracja członka wspierającego - pobierz
  • Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

    Składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia:
    Wysokość miesięcznej składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Wzgórze nadziei” wynosi 5 PLN (pięć złotych). Składki należy wpłacać kwartalnie do 15. dnia miesiąca, który zaczyna kwartał. Składkę należy wpłacić do skarbnika lub na konto Stowarzyszenia wpisując w tytule wpłaty słowa Składka członkowska …. (nazwa miesiąca).