Dnia 1 września 1999 roku decyzją Rady Powiatu został powołany Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim. W skład Zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 i Gimnazjum Specjalne nr 2. W szkole uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Aktualnie do placówki uczęszcza 62 dzieci, w tym 13 nauczanych jest w domach. 8 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych jest zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi. Uczniami szkoły jest też 2 dzieci z zachowaniami typu autystycznego. Priorytetem placówki jest dobro naszych dzieci, ich wszechstronny rozwój. Swoje działania opieramy na takich wartościach jak : miłość, życzliwość, ciepło, otwartość, szacunek dla drugiego człowieka, poszanowanie jego odmienności, wspieranie jego działań, wskazywanie dróg rozwoju emocjonalnego i intelektualnego, gotowość niesienia pomocy, przyjaźń i tolerancja. Nauczyciele w swojej pracy posługują się metodami dydaktyki ogólnej, stosując indywidualne programy nauczania. Zajęcia prowadzone są w mało licznych klasach, w atrakcyjny dla dzieci sposób z wykorzystaniem specjalistycznych metod pracy :
- metoda Weroniki Sherborne
- metoda M.Ch. Knillów
- metoda Dobrego Startu
- metoda M. Montessori
- komunikacji pozawerbalnej ( gesty, piktogramy)
Uczniowie objęci są również zajęciami rewalidacji indywidualnej:
- reedukacja dydaktyczna
- terapia logopedyczna
- gimnastyka korekcyjna
- terapia psychologiczna


Od 3 listopada 2008 roku W placówce realizowane są zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Od września 2009 roku W Zespole Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim rozpoczął się pierwszy rok dla do Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym.