PROJEKT "UWAŻAJ MNIE ZA DOBREGO, A STANĘ SIĘ LEPSZY"


    12 listopada 2015 r. zakończyliśmy w naszej szkole realizację projektu "Uważaj mnie za dobrego, a stanę się lepszy- zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrz. ".
    Wnioskodawcą było Stowarzyszenie „Wzgórze nadziei” działające przy Zespole Szkół Specjalnych. Środki finansowe pozyskano ze Starostwa Powiatowego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Koordynatorem projektu była pani Marzena Debert.
    Realizatorami programu byli nauczyciele ZSS w Krośnie Odrz., socjoterapeuci Marzena Debert, Anna Gołębiowska oraz nauczyciel wychowania fizycznego- Tomasz Przybylski.
    Program koncentrował się na takich sytuacjach, których podstawowym celem jest zmniejszenie poziomu zaburzeń zachowania u młodzieży. Wykorzystując naturalną potrzebę działania, powtarzanie prawidłowych rozwiązań, możliwość nagradzania zachowań akceptowanych społecznie, stosowanie wzmocnień realizowanych w sferze akceptacji i życzliwości można zmienić patologiczne wzorce zachowań.
    Realizowany program polegał na celowym stwarzaniu młodzieży warunków umożliwiających im zmianę sądów o rzeczywistości oraz zmianę sposobu zachowania.
    Zajęcia były realizowane metodą aktywną, polegającą na uczeniu się poprzez własne doświadczenie i wyciąganie z przeżywanych sytuacji subiektywnych wniosków.
    Spotkania warsztatowe odbywały się jeden raz w tygodniu przez 2 godziny. Tematyka zajęć objęła następujące bloki tematyczne: tworzymy grupę (zajęcia integrujące grupę, wzajemne poznanie się, budowanie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania, otwartości), budujemy zaufanie, świat moich emocji (rozpoznawanie i nazywanie uczuć, sposoby wyrażania uczuć, szanujemy uczucia innych), umiemy poskromić złość (tworzenie skali złości, powody wpadania w złość, pozytywne i negatywne skutki złości, reakcje na złość, sposoby kontrolowania złości), porozmawiajmy o agresji, wzmacniamy poczucie własnej wartości, znamy swoje mocne strony, potrafimy rozwiązywać problemy, zamykamy grupę.
    W ramach zajęć socjoterapeutycznych prowadzone były także zajęcia kulinarne, rytmiczno- taneczne, plastyczne, artystyczne oraz zajęcia sportowe na basenie.
Marzena Debert

szkola      szkola      szkola     

..: do góry :