Pedagog szkolny
Zespołu Szkół Specjalnych
mgr MARZENA DEBERT

godziny pracy:
poniedziałek 9.30-12.45
wtorek 8.45-13.20
środa 8.00-14.10
czwartek 8.00-14.10

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PEDAGOGAG A L E R I A

szkola

szkola szkola

szkola szkola
P  R  O  F  I  L  A  K  T  Y  K  A

SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM

    Dnia 28.04.2016 r. w naszej szkole gościliśmy ratownika medycznego pana Marka Boberskiego. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego w szkole projektu "Kółko profilaktyczne"- forma zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrz. Projekt jest realizowany przy wsparciu z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie. Koordynatorem i realizatorem projektu jest pedagog szkolny- p. Marzena Debert.
    Podczas spotkania pan Marek opowiedział i zademonstrował, jak prawidłowo należy udzielać pierwszej pomocy w różnych zdarzeniach. Wyjaśnił, jak postępować przy skaleczeniu, opatrywać rany. Omówił sposoby udzielania pierwszej pomocy przy złamaniu, a także wyjaśnił, jak powinniśmy postępować z osobą nieprzytomną, wykonać prawidłowo resuscytację krążeniowo- oddechową (masaż serca i sztuczne oddychanie).
Marzena Debert

szkola szkolaZAJĘCIA SPORTOWE NA KRĘGIELNI

    W dniu 19.04.2016 r., ramach realizowanego w naszej szkole projektu "Kółko profilaktyczne"- forma zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrz., uczniowie wzięli udział w zajęciach sportowych przeprowadzonych na kręgielni.
    Oprócz gry w kręgle, uczestnicy zajęć mogli spróbować swoich sił w grach stolikowych takich jak bilard i piłkarzyki. Uczniowie już się nie mogą doczekać na kolejne zajęcia.
    Projekt ten jest realizowany przy wsparciu z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie.
Marzena Debert

szkola szkola

KOŁO PROFILAKTYCZNE

    Od 22 lutego do 15 czerwca 2016 r. w naszej szkole będzie realizowany program "Kółko profilaktyczne"- forma zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrz.
    Projekt jest realizowany przy wsparciu z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie. Kwota dofinansowania to 2240,00 zł. Koordynatorem i realizatorem projektu jest pedagog szkolny- p. Marzena Debert. Podczas realizacji zadań nawiązano współpracę ze szkolną pielęgniarką- p. Teresą Jasiulewicz oraz nauczycielem wychowania fizycznego -p. Tomaszem Przybylskim.
    Myślą przewodnią działalności Koła Profilaktycznego jest promocja zdrowia wśród uczniów na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym. Promocja ta to nie tylko podniesie świadomości zdrowotnej uczniów, krzewienie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu, ale aktywizacja środowiska szkolnego w celu osiągnięcia trwałych zmian zachowań, rozpowszechnienie zachowań prozdrowotnych oraz wprowadzanie zmian w najbliższym środowisku, które zmniejszyłyby lub eliminowałyby społeczne i środowiskowe przyczyny zagrożeń.
    Program ukierunkowany jest na pracę w następujących obszarach:
1. Bezpieczeństwo.
2. Profilaktyka uzależnień.
3. Profilaktyka zdrowotna.
4. Niepowodzenia szkolne.
5. Przeciwdziałanie przemocy.
    Oprócz zajęć warsztatowych, uczniowie biorą czynny udział w zajęciach tanecznych prowadzonych przez instruktora "Krainy tańca".
    10 marca 2016 r., w ramach zajęć dotyczących bezpieczeństwa uczniowie wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszami Policji. Były to praktyczne zajęcia, w których mogli dowiedzieć się jak prawidłowo przechodzić przez przejście dla pieszych kiedy nie ma sygnalizatora, po której stronie jezdni porusza się pieszy, rowerzysta. Uczniowie zostali także zapoznani z podstawowymi znakami drogowymi.
    W ramach koła profilaktycznego uczniowie wezmą również udział w zajęciach sportowych na kręgielni.
Marzena Debert

szkola szkola szkolaPRZEZWYCIĘŻANIE NIEŚMIAŁOŚCI U DZIECI

    Rozpoczęliśmy w naszej szkole realizację programu profilaktycznego „Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci”, który skierowany jest do uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej.
    Ogólnym celem programu jest przezwyciężanie nieśmiałości przez tworzenie dzieciom warunków do:
- podejmowania aktywności społecznej,
- rozwijania kompetencji społecznych,
- kształtowania wyższej i bardziej adekwatnej samooceny,
- kształtowania optymistycznego stylu wyjaśniania przyczyn zdarzeń.
    Dodatkowym celem jest tworzenie warunków ułatwiających uczenie się. Chodzi tu o warunki, w których dzieci poczują się ważne, szanowane, akceptowane. Tworzeniu takiej atmosfery sprzyja ustalanie, wspólnie z dziećmi, pewnych praw i zasad, które są przestrzegane na spotkaniach. Dla dzieci nieśmiałych ważna jest zasada niekrytykowania i nieoceniania siebie. Nie zaryzykują one bowiem mówienia o swoich uczuciach, obawach i potrzebach, jeśli będą przypuszczały, że zostaną wyśmiane, zignorowane czy zlekceważone. Cenne jest też prawo do decydowania o własnym poziomie aktywności, z możliwością odmowy wykonania jakiegoś zadania. Prawo to chroni dzieci nieśmiałe przed wzięciem udziału w ćwiczeniu, na które nie są gotowe.
    Program jest realizowany przez pedagoga szkolnego, p. Marzenę Debert, a zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu od 01 marca do 17 czerwca 2016.

szkola szkola