Projekt systemowy indywidualizacja nauczania w kl. I-III SP. Tytuł projektu: „Program rozwojowy klas I-III SP”. Rok szkolny 2012/2013Zajęcia artystyczne dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej

    W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klas I-III Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim uczestniczyli w projekcie finansowanym ze środków unijnych w ramach Programu rozwojowego uczniów klas I-III ze szkół podstawowych specjalnych powiatu krośnieńskiego.
    Najbliższą formą aktywności dla dzieci w młodszym wieku szkolnym jest zabawa. Poprzez zabawę „w udawanie”, w teatr dzieci obserwują i uczą się wypełniania określonych ról społecznych i chłoną wartości cenne w relacjach międzyludzkich. Teatr dziecięcy uruchamia najbardziej skuteczną metodę – uczenie się przez przeżywanie. Spełnia wiele funkcji dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych. Dzieci zdobywają wiedzę w atrakcyjny sposób, uczą się odpowiedzialności, empatii i tolerancji. Mają okazję zaprezentować swoje umiejętności, uwierzyć w siebie. Udział w spektaklu wiąże się także z przełamaniem wstydu i nieśmiałości. Zaś oczekiwanie na swoje wejście uczy cierpliwości, skupienia. Występy przed publicznością integrują najbliższe środowisko, uczą wzajemnej akceptacji i docenienia wysiłków dzieci.
   
    Celem zajęć było: - uwrażliwienie uczniów na sztukę, zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami,
- budzenie zainteresowania teatrem, poznanie podstawowych zagadnień związanych z teatrem oraz zasad zachowania się w teatrze,
- poznanie procesu twórczego w pracy nad spektaklem,
- uświadamianie uczniom ich własnych predyspozycji, możliwości.
- rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów,
- rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- motorycznej i umiejętności muzycznych,
- zdobywanie umiejętności improwizacyjnych i naśladowczych,
- rozbudzanie wyobraźni scenograficznej, rozwijanie umiejętności plastycznych i technicznych.
- integracja dziecięcej grupy teatralnej, rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
- pobudzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowiska lokalnego.
    Podczas zajęć dzieci miały okazję pracować na tekstach literatury dziecięcej (wiersze, bajki i legendy polskie), uczyć się określonych ról na pamięć, opracowywać układ choreograficzny, przygotowywać elementy scenografii, kostiumy, rekwizyty oraz pracować z lalką (kukiełki, pacynki). Uczestnicy w ramach zajęć koła artystycznego obcowali z dużą sceną, obserwowali teatr od kulis, podziwiali występy innych grup teatralnych. Uczniowie swoimi występami uświetniali wiele szkolnych imprez Pasowanie na Ucznia ZSS, konkurs Wszystko o Zdrowiu, Dzień Rodziny, zakończenie roku szkolnego. Zespół artystyczny zaprezentował się podczas krośnieńskiego finału WOŚP, uczestniczył w Lubskim Festiwalu Artystycznym, wystąpił podczas XXIII Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych oraz dla przedszkolaków z Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim. Dzięki dotacji z projektu EFS szkoła pozyskała wiele pomocy dydaktycznych (lalki: pacynki, warzywa, instrumenty muzyczne, kamera wideo), które były wykorzystywane w realizacji zajęć.
   
Oprac.: mgr Agnieszka Łęcka

szkolaZajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

    W roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 uczniowie klas I-III Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim uczestniczyli w projekcie finansowanym ze środków unijnych w ramach Programu rozwojowego uczniów klas I-III ze szkół podstawowych specjalnych powiatu krośnieńskiego.
    Zajęcia dla dzieci trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych realizowane były w małej grupie- 5 uczniów (2 dziewczynki i 3 chłopców), zawsze po zakończeniu zajęć dydaktycznych wynikających z planu pracy szkoły.
   
    Celem zajęć było:
- rozwijanie umiejętności matematycznych,
- rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie własnej motywacji do pracy, nauki,
- ułatwienie dziecku umiejętności liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości,
- kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
- rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w życiu codziennym,
- wyrabianie poczucia własnej wartości,
- motywowanie do przezwyciężania trudności w nauce.
    Praca na zajęciach miała charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego dziecka. Indywidualizacja ta polegała na opracowaniu planu pracy, przygotowywaniu zróżnicowanych zadań dla poszczególnych uczniów, stałym monitorowaniu przebiegu i efektów pracy każdego ucznia, powolnym stopniowaniu trudności, systematyczności i ciągłości oddziaływań.
    Uczniowie podczas zajęć mieli do dyspozycji zróżnicowane środki i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Budziły one zainteresowanie dzieci i zachęcały je do działania. Na zajęciach wykorzystywano komputer i zróżnicowane programy komputerowe, tablicę interaktywną, plansze, tradycyjny materiał graficzny na kartach pracy itp. Zajęcia często miały charakter zabawowy, a wykorzystywane metody pracy dostosowane były do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia. W trakcie trwania programu szkoła pozyskała wiele pomocy dydaktycznych (układanki matematyczne, gry dydaktyczne, zestawy liczmanów, edukacyjne programy multimedialne), które pozwalały na uatrakcyjnienie zajęć.
    Dzieci chętnie i regularnie uczestniczyły w tych zajęciach.
   
Oprac.: mgr Agnieszka Łęcka

szkola
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji


    W roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 uczniowie klas I-III Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim uczestniczyli w projekcie finansowanym ze środków unijnych w ramach Programu rozwojowego uczniów klas I-III ze szkół podstawowych specjalnych powiatu krośnieńskiego.
    Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji realizowane były w małej grupie- 5 uczniów (2 dziewczynki i 3 chłopców), zawsze po zakończeniu zajęć dydaktycznych wynikających z planu pracy szkoły.
   
    Celem zajęć było:
- eliminowanie niepowodzeń szkolnych;
- wyrównywanie istniejących braków;
- stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka na miarę indywidualnych możliwości;
- pobudzanie ciekawości i aktywności w działaniu.
    Praca na zajęciach miała charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego dziecka. Indywidualizacja ta polegała na opracowaniu planu pracy, przygotowywaniu zróżnicowanych zadań dla poszczególnych uczniów, stałym monitorowaniu przebiegu i efektów pracy każdego ucznia, powolnym stopniowaniu trudności, systematyczności i ciągłości oddziaływań.
    Uczniowie podczas zajęć mieli do dyspozycji zróżnicowane środki i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Budziły one zainteresowanie dzieci i pobudzały je do działania. Na zajęciach wykorzystywano komputer i zróżnicowane programy komputerowe, tablicę interaktywną, alfabet ruchomy, pieczątki z poszczególnymi literami, plansze, teksty z literatury dziecięcej, czasopisma dziecięce, tradycyjny materiał graficzny na kartach pracy itp. Zajęcia często miały charakter zabawowy, a wykorzystywane metody pracy dostosowane były do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia.
    Dzieci chętnie i regularnie uczestniczyły w tych zajęciach.
   
Oprac.: mgr Agnieszka Łęcka

szkola


Zajęcia IX – „W wielu rzeczach jestem dobry”
    Cele:
- uświadomienie uczniom, że każdy w swoim życiu odnosi sukcesy,
- kształtowanie umiejętności wypowiadania się o swoich sukcesach i dzielenia się przeżyciami z innymi.
szkolaZajęcia VII- „Zabawa w teatr”
    Cele:
- wzbogacanie świata uczuć dziecka poprzez utrwalanie pozytywnych emocji,
- uświadamianie własnych wartości, umiejętności i talentów,
- eliminowanie nieśmiałości,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności,
- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
- poznawanie swoich mocnych stron,
- budowanie pozytywnego obrazu siebie w oparciu o zebrane informacje od członków grupy,
- uczenie się dostrzegania własnych sukcesów.
szkolaZajęcia VI- „Budowanie pozytywnego obrazu siebie"
    Cel: Podwyższenie poczucia własnej wartości (zbyt niskiego u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub niedostosowanego do rzeczywiście posiadanych mocnych stron), budowanie więzi grupowej, budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie.
szkolaZajęcia IV- „Wyrażamy uczucia swoje i szanujemy uczucia innych”
    Celem naszych zajęć było:
- rozpoznawanie uczuć u siebie i innych,
- nabywanie umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć,
- odkrywanie i wyrażanie siebie,
- rozwijanie wyobraźni,
- nabywanie umiejętności rozumienia innych.

szkola szkolaZajęcia III- „Poznajemy uczucia”.
    Wszystko, co dzieje się wokół, co nas otacza, wpływa na emocje. One regulują nasze zachowanie i nastawienie, a te czynniki wpływają na relacje z osobami. To emocje właśnie wywołują w nas uczucia, takie jak radość czy smutek. Są naszymi sterownikami. Dzięki nim poznajemy swoje wnętrze, a u innych umiemy „wyczuć” to, co nierozpoznawalne gołym okiem.
    Emocje są dobre, bo nam pomagają, lecz także zniekształcają naszą rzeczywistość. Cały czas reagujemy na wszystkie zdarzenia i otaczające nas przedmioty, ale robimy to zgodnie z uczuciami, jakimi obdarzamy dane podmioty, gdyż z emocjami nierozerwalnie związane są „uczucia”. Od tego, co czuję, zależy, jakie są we mnie emocje.
    Okazywania uczuć oraz ich rozpoznawania też musimy się uczyć, bo nikt nie rodzi się z umiejętnością obdarowywania dobrymi uczuciami. Mamy w sobie wiele emocji, są to strach, lęk, obawa, złość, agresja czy radość, szczęście, zaskoczenie. Jedne emocje ratują nam życie, ostrzegają nas, pocieszają, uspokajają, inne pobudzają nas do działania lub w nim hamują.
    Celem naszych zajęć było:
- uświadomienie dzieciom co to są uczucia,
- zapoznanie z różnymi rodzajami uczuć,
- uczenie rozpoznawania i nazywania uczuć oraz ujawnianie ich w różnych przeżywanych sytuacjach,
- kształtowanie wyobraźni,
- rozwijanie umiejętności komunikowania się.

szkolaZajęcia II- „Budujemy zaufanie”.
    Celem zajęć było budowanie zaufania, tworzenie klimatu bezpieczeństwa, rozwijanie wyobraźni, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz budowanie więzi z grupą. Zajęcia składały się głównie z zabaw ruchowych, które sprzyjają odreagowaniu napięć emocjonalnych i służą uczeniu się nowych umiejętności psychologicznych. Jest to bardzo ważny etap zajęć, ponieważ bez wzajemnego zaufania grupa nie będzie w stanie prawidłowo pracować.
szkolaZajęcia I- „Tworzymy grupę”
Rozpoczęliśmy zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z  zaburzeniami komunikacji społecznej. Głównym celem pierwszych zajęć jest wspólne określenie zasad, jakie będą obowiązywały podczas kolejnych spotkań. Istotne znaczenie ma rozwój poczucia bezpieczeństwa w grupie (integracja grupy) oraz kształtowanie otwartości w stosunku do innych osób. Podczas pierwszego spotkania uczniowie poznali cel zajęć, formę oraz sposób ich prowadzenia. Zostali także zapoznani z tematyką wszystkich spotkań.
szkola szkola