Psycholog szkolny
Zespołu Szkół Specjalnych
mgr Alicja Mokras

Godziny pracy:
Wtorek – 7.30 – 8.50
8.50 – 13.25
Środa – 11.15 – 11.30
13.20 – 14.30
Czwartek – 7.30 – 11.10
Piątek – 13.35 – 14.30


   
Zadania realizowane przez psychologa:
- Dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej w szkole, popartej przeprowadzonymi badaniami z wykorzystaniem dostępnych narzędzi (wywiad, konsultacje, ankiety)
- Praca indywidualna z uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
- Prowadzenia terapii Reha com – usprawnienie funkcji poznawczych (pamięć, koncentracja, uwaga, koordynacja psychoruchowa)
- Pedagogizacja rodziców
- Pogadanki dla rodziców w ramach zebrań z rodzicami, indywidualnych konsultacji, zbiorowych spotkań
- Udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w opracowaniu i gromadzeniu informacji o uczniu. Wywiady środowiskowe, kontakty telefoniczne i osobiste z rodzicami/opiekunami prawnymi.
- Rozpoznawanie i diagnozowanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych przy pomocy ustrukturalizowanych wywiadów, konsultacji indywidualnych i obserwacji
- Udzielanie wsparcia psychologicznego wychowawcom, nauczycielom w ich pracy z uczniami
- Interwencje kryzysowe w sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowych działań
- Wsparcie dla uczniów mających trudności wynikających z sytuacji rodzinnej lub trudności w kontaktach z rówieśnikami
- Udzielanie wsparcia rodzicom/opiekunom w zakresie sytuacji konfliktowych wynikających z procesu dostania dziecka jak i jego dysfunkcji
- Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży
- Współpraca z pedagogiem szkolnym w ramach działań wynikających z programu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- Zapewnienie uczniom, rodzicom możliwości stałego kontaktowania się
- Bieżąca współpraca z Dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas, nauczycielami, Radą Rodziców, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Komenda Powiatowa Policji, szkolna służbą zdrowia, Opieką Społeczną oraz innymi organizacjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.