DOŻYWIANIE W SZKOLE

    Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 684,00 zł na osobę przy jednoczesnym  wystąpieniu co najmniej jednego z niżej wymienionych powodów:
- sieroctwo,
- bezdomność,
- bezrobocie,
- niepełnosprawność,
- długotrwała lub ciężka choroba,
- przemoc w rodzinie,
- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
- alkoholizm,
- zdarzenia losowe,
- lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
Wniosek należy złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej, odpowiednim do miejsca zamieszkania.


STYPENDIUM SZKOLNE

    Zgodnie z art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) – aktualnie 456 zł.
Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz studentom.
Dokumentacją niezbędną do wydania decyzji dotyczącej stypendium szkolnego jest wniosek wraz z załącznikami.
Wnioski o stypendium szkolne należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim lub w gminie odpowiedniej do miejsca zamieszkania w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 15 września 2013 r.


WYPRAWKA SZKOLNA

    Dofinansowanie do zakupu podręczników jest udzielane w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r „Wyprawka szkolna”.
W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.
Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.
Dokumentacją niezbędną do przyznania dofinansowanie jest na wniosek wraz z załącznikami (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną- kserokopia).
Wnioski należy pobrać i złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014, w terminie do dnia 9 września 2013 roku.
Dofinansowanie do zakupu podręczników nie może przekroczyć kwoty:
1. Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:
- kl. I-III SP- kwota 225 zł.
- kl. IV-VI SP- kwota 325 zł.
- kl. I-III gimn- kwota 350 zł.

2. Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym:
- kl. I-III SP, kl. IV-VI SP, kl. I-III SPdP- kwota 225 zł.