Nasza szkoła od kilku lat bierze czynny udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy". Zobowiązaliśmy się do przestrzegania „Kodeksu Szkoły bez przemocy" oraz podejmowania konkretnych działań zapobiegających agresji wśród uczniów.
    Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie wiadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, dostarczenie szkołom wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.
    W ramach programu corocznie organizujemy „Dzień bez przemocy”. W klasach przeprowadzane są pogadanki dotyczące zjawiska przemocy, jego objawów, skutków. Organizujemy również wystawy prac plastycznych, które uczniowie wykonują w ramach wcześniej ogłoszonego konkursu. Dodatkowo uczniowie cyklicznie biorą udział w spektaklach teatralnych o charakterze profilaktycznym.
    Integrowane są działania wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów, rodziców) w zakresie bezpieczeństwa:
- zapewnianie bezpieczeństwa podczas przerw, imprez szkolnych, wycieczek i wyjść poza szkołę,
- monitorowanie osób wchodzących do szkoły,
- pogłębianie współpracy z Policją, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, psychologiem i pedagogiem szkolnym, rzecznikiem praw uczniów, społecznym inspektorem pracy, pielęgniarką szkolną, itp.
- prowadzenie pogadanek na temat zagrożeń nałogami, propagowania zdrowego stylu życia,
- organizowanie Dnia Życzliwości,
- dokonywanie okresowej kontroli stanu higieny uczniów,
- zapoznawanie i propagowanie praw i obowiązków ucznia,
- współpraca z Samorządem Uczniowskim,
- rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów.
- poradnictwo dla rodziców (pogadanki, informacje, itd.).

KODEKS SZKOŁY BEZ PRZEMOCY

1. Szkoła jest wspólnotą. Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.
2. Wszyscy się szanujemy. Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.
3. Wspólnie działamy przeciw przemocy. W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.
4. Niczego nie ukrywamy. Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.
5. Zawsze reagujemy. Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.
6. Nauczyciel nie jest sam. Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.
7. Uczniowie wiedzą, jak działać. Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.
8. Rodzice są z nami. Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.
9. Mamy sojuszników. Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.
10. Nagradzamy dobre przykłady. Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.