PROJEKT: "I WEWNĄTRZSZKOLNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO"


    W dniach 21-23 października 2013 r., w Zespole Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim odbył się „I Wewnątrzszkolny Turniej Tenisa Stołowego”.
    Organizatorem rozgrywek było Stowarzyszenie „Wzgórze nadziei”. Środki finansowe pozyskano ze Starostwa Powiatowego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.
    Koordynatorem projektu była Marzena Debert. Za stronę sportową odpowiadał nauczyciel wychowania fizycznego Tomasz Przybylski.
    Turniej został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
- I kategoria- klasy I-III, IV-VI SP,
    - 2 kategoria- klasy I-III Gimnazjum,
    - 3 kategoria- klasy I-III PDP.

    W pierwszej fazie rozgrywek przeprowadzono eliminacje podczas których wyłoniono finalistów poszczególnych grup.
    Po emocjonujących, zaciętych sportowych pojedynkach zgodnych z zasadą fair play nagrodzono najlepszych zawodników:

W I kategorii dla klas I-III i V-VI SP:
3 miejsce Sebastian Rudnicki
2 miejsce Magdalena Bołtuć
1 miejsce Michał Grabowski

W II kategorii dla klas I-III Gimnazjum:
3 miejsce Bartosz Klukowski
2 miejsce Adam Żak
1 miejsce Arkadiusz Drzewiecki

W III kategorii dla klas I-III Szkoły Przyspasabiającej do Pracy
3 miejsce Mateusz Zagórny
2 miejsce Rafał Wielkoszyński
1 miejsce Natalia Nienart

    Rozgrywki finałowe uświetniła obecność znamienitych gości: Starosty Krośnieńskiego Roberta Pawłowskiego, Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasza Struka oraz Dyrektora ZSS Krosno Odrz. Iwony Gaudyn.
Marzena Debert


zary zary zaryI WEWNĄTRZSZKOLNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
DLA UCZNIÓW ZSS W KROŚNIE ODRZAŃSKIM


    Rozpoczęliśmy realizację projektu „I Wewnątrzszkolny Turniej Tenisa Stołowego dla uczniów ZSS w Krośnie Odrz.”. Stowarzyszenie otrzymało dotację ze Starostwa Powiatowego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
    Turniej zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
    I kategoria- klasy I-III, IV-VI SP,
    2 kategoria- klasy I-III Gimnazjum,
    3 kategoria- klasy I-III PDP.

    Pierwszy etap turnieju będzie polegał na wyłonieniu z każdej kategorii wiekowej 6 zawodników, którzy osiągną najlepsze wyniki. Zawodnicy Ci zostaną zakwalifikowani do finału, który odbędzie się w pierwszej połowie października 2013 r.
    Organizator zapewnia opiekę medyczną, sędziowską i techniczną. Zapewnia także dyplomy, nagrody rzeczowe, słodycze oraz poczęstunek (zarówno dla uczestników, jak i zaproszonych gości).
    W ramach programu każda klasa będzie zobowiązana do przygotowania plakatu propagującego aktywność fizyczną, z elementem tenisa stołowego. Podczas finału, plakaty te ozdobią ścianę sali gimnastycznej, w której odbędą się rozgrywki. Każda klasa przygotuje również hasła dopingujące swoich faworytów.
    Głównym celem zadania jest krzewienie zdrowego stylu życia, idei sportu i tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu. Działania mają też na celu aktywizację całego środowiska szkolnego w celu osiągnięcia trwałych zmian zachowań, rozpowszechnienie zachowań prozdrowotnych oraz wprowadzanie zmian w najbliższym środowisku, które zmniejszyłyby lub eliminowałyby społeczne i środowiskowe przyczyny zagrożeń.
    Cele szczegółowe:
- kształtowanie zachowań zdrowej rywalizacji i doskonalenie umiejętności gry,
- popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży,
- aktywne spędzanie czasu wolnego,
- wyłonienie najlepszych zawodników z ZSS.
    Nadrzędnym celem kształcenia w szkole jest wspieranie pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego ucznia z uwzględnieniem jego zainteresowań, własnych potrzeb. Bardzo ważna jest umiejętność samodzielnego zaplanowania czasu wolnego i spędzenie go pożytecznie w trosce o zdrowie, prawidłową postawę i kondycję.
    Udział w turnieju będzie działaniem, dzięki któremu uczniowie poznają aktywne formy spędzania czasu wolnego, zintegrują się, będą potrafili współdziałać zarówno z rówieśnikami jak i osobami dorosłymi, wykształcą postawy i umiejętności sprzyjające ochronie zdrowia fizycznego i psychicznego. Rozwiną również takie umiejętności interpersonalne jak: otwartość, empatia, odreagowanie napięć i  budowanie prawidłowych relacji z ludźmi.
    Koordynatorem projektu jest pani Marzena Debert.