Od marca 2012 r. w naszej szkole realizowaliśmy program „Jestem zdrową nastolatką- organizowanie
i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dziewcząt, z uwzględnieniem profilaktyki”.
Pomysłodawcą i koordynatorem projektu był pedagog szkolny- Pani Marzena Debert.
    Reasumując, główne cele i zadania programu były następujące:
1. Poprawa ogólnej sprawności fizycznej.
2. Zwiększenie zakresu ruchomości w stawach.
3. Wyrobienie systematyczności udziału w zajęciach.
4. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat zdrowego stylu życia.
5. Integracja uczniów poprzez wspólne spędzenie czasu.
6. Kształtowanie umiejętności zachowywania się w sposób społecznie akceptowany.
7. Uświadomienie młodych dziewcząt o konieczności przeprowadzania badań ginekologicznych i samokontroli piersi.
8. Uświadamianie dziewcząt o prawie do miłości bez względu na niepełnosprawność.

    Środki na realizację w kwocie 1 645,00 zł otrzymano z Gminy Krosno Odrzańskie. Pochodziły one z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W całym projekcie udział brało 15 uczennic. W wyjazdach na basen uczestniczyło tylko 5 dziewcząt ponieważ były to uczennice o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jedna dziewczynka z powodu porażenia mózgowego wymaga na co dzień pomocy osób drugich. Ze względu na tematykę spotkań, do projektu zostały zakwalifikowane uczennice powyżej 12 roku życia.
    Myślą przewodnią programu była promocja zdrowia. Działania w ramach programu, to nie tylko podniesienie świadomości zdrowotnej uczniów, krzewienie zdrowego stylu życia, ale też rozpowszechnianie zachowań prozdrowotnych.
    W ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych uczennice cyklicznie uczestniczyły w zajęciach na pływalni. Odbywały się one co drugi tydzień i trwały 2 godziny. Zajęcia sportowe urozmaicane były pogadankami z pielęgniarką szkolną, położną środowiskową i psychologiem szkolnym. Organizowane były także wyjścia do Poradni „K” i do Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim.
W ramach programu zostały przeprowadzone (2 razy po 1,5 godz.) pogadanki z pielęgniarką szkolną P. Teresą Jasiulewicz. Odbyły się one w następujących terminach: 06.03.2012 r. i 20.03.2012 r. Spotkania dotyczyły tematyki higieny ciała w okresie dojrzewania, higieny układu nerwowego, sposobów zdrowego odżywania się. Po pogadance przystąpiono do części praktycznej projektu polegającej na wykonaniu pomiarów masy ciała, wzrostu, pomiaru ciśnienia tętniczego oraz poziomu cukru we krwi.
Wszystkie pomiary i wyniki uczennice otrzymały na przygotowanych wcześniej kartach, by umożliwić zapoznanie z nimi rodziców.
    02 kwietnia 2012 r. odbyło się spotkanie z położną środowiskową, p. Anną Nakrewicz. Uczennice dowiedziały się jak przebiega cykl miesiączkowy u kobiet, jak przygotować się do pierwszej wizyty w gabinecie ginekologicznym. Pani Anna przekazała także dziewczętom informację jak dochodzi do zapłodnienia oraz jakie zmiany zachodzą wtedy w ciele kobiety. Dodatkowo uczennice poznały sposoby antykoncepcji.
    Dzięki uprzejmości Pani Ewy Ważnej, 17.04.2012 r. uczestniczki programu udały się na wizytę do Poradni „K” w Krośnie Odrzańskim. Celem tej wizyty było zwiedzenie gabinetu, zapoznanie się z urządzeniami i aparatami służącymi do badań ginekologicznych.
    11maja gościła w szkole Pani Mariola Gawłowska, przedstawicielka Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim. Pani Mariola przeprowadziła pogadankę połączoną z pokazem na manekinie samokontroli piersi. Dzięki spotkaniu dziewczęta zapoznały się ze sposobami samokontroli piersi. Zostały także uświadomione o konieczności regularnych badań profilaktycznych. Uczennice otrzymały również ulotki „Badam się, więc mam pewność”. Poznały dokładnie, jak należy wykonywać samodzielne badanie piersi.
    Cykliczne wyjazdy na basen do Gubina rozpoczęły się 14 marca. Głównym celem zajęć na pływalni było oswojenie uczniów z wodą, kształtowanie prawidłowej sylwetki, korygowanie wad postawy, wszechstronny rozwój całego ciała a także zwiększenie zakresu ruchomości w stawach.
    Projekt zakończył się wraz z końcem roku szkolnego 2011/2012. Został przeprowadzony konkurs plastyczny dla wszystkich uczestników. W skład komisji oceniającej weszli specjaliści biorący udział w realizacji programu. Dziewczęta otrzymały dyplomy za uczestnictwo w projekcie oraz nagrody niespodzianki.

FOTORELACJA: W poradnii K 17.04.2012 r.
powiększenie powiększenie

Wyjazd na basen 12.04.2012 r.
powiększenie powiększenie

Spotkanie z położną środowiskową 02.04.2012 r.
powiększenie powiększenie

Wyjazd na basen 28.03.2012 r.
powiększenie powiększenie

Spotkanie z pielęgniarką 06.03.2012 r. i 20.03.2012 r.
powiększenie powiększenie

powiększenie powiększenie

Wyjazd na basen 14.03.2012 r.
powiększenie powiększenie